Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
„Centrum Edukacji i Rozwoju" im. św. Jana Pawła II w Opocznie
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Daty publikacji i aktualizacji

  • Data publikacji strony internetowej: 2024-05-22.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-05-22.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Strona zawiera mapę dojazdów - mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2024-06-04.
  • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2024-06-04.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

  • osoba kontaktowa - Agnieszka Nalewczyńska,
  • adres e-mail - agnieszka.nalewczynska@ceir.opoczno.pl,
  • numer telefonu - 515355004,
  • adres do korespondencji - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie, ul. Piotrkowska 61, ul. Armii Krajowej 2, 26-300 Opoczno.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy "Centrum Edukacji i Rozwoju" im. św. Jana Pawłą II w Opocznie znajduje się przy ul. Piotrkowska 61.

Przed budynkiem na ul. Piotrkowskiej 61 wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, natomiast przy ul. Armii Krajowej 2 - 2 miejsca parkingowe

Wychowankowie, rodzice i pracownicy korzystają z głównego wejście do budynku od ul. Piotrkowskiej. W celu zapewnienia wstępu na plac osobom z niepełnosprawnościami brama budynku jest otwarta, nie ma barier architektonicznych.

Do głównego wejścia przy budynku Piotrkowskiej 61, usytuowanego w centralnej części budynku, prowadzą pięciostopniowe schody. Przy schodach od strony lewej znajduje się podjazd dla wózków. Drzwi prowadzące do budynku mają po całkowitym otwarciu szerokość 1,22 m.

Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia. W ramach kontroli dostępu zapewnione zostało przejście umożliwiające przejechanie osoby na wózku.

Do głównego wejścia do budynku przy ul. Armii Krajowej 2 prowadzą trzystopniowe schody. Z tyłu budynku znajduje się wejście dla osób z niepełnosprawnościami. Drzwi prowadzące do budynku mają po całkowitym otwarciu szerokość 1,22 m.

Na parterze zainstalowana jest winda znajdująca się na końcu korytarza po prawej stronie od wejścia.

Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynkach zainstalowany jest Dźwiękowy System Ostrzegawczy dla przekazywania informacji głosowych tylko w kabinach wind.

Wejście osoby z psem asystującym na teren placówki jest możliwe po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu spotkania.

Warunkiem wejścia na teren placówki osoby z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz okazanie przez osobę z niepełnosprawnościami certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku osoby z psem asystującym nie zwalnia tej osoby z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.